Vedtægter

Grundejerforeningens vedtægter


VEDTÆGTER FOR

"VIRUM HAVEBYS GRUNDEJERFORENING"


1Foreningens navn

1.1Foreningens navn er VIRUM HAVEBYS GRUNDEJERFORENING


2Formål

2.1Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser såvel indadtil som udadtil

2.2Foreningen har endvidere som mål at påligne og opkræve hos medlemmerne evt. udgifter til vedligeholdelse af vej og grønne fællesarealer samt alle andre udgifter, der er fælles for foreningens medlemmer.


3Medlemmer

3.1Medlemmer er ejere af rækkehusene i Virum Haveby dvs. enhver nuværende og efterfølgende ejer af en ejendom.


4Regnskabsår

4.1Regnskabsåret er kalenderåret.


5Kontingent

5.1Kontingentet fastsættes for det løbende regnskabsår ved hvert års generalforsamling. Kontingenten kan ikke overstige det i indkaldelsen fremsatte forslag.

5.2Opkrævning af kontingent sker snarest efter generalforsamlingens afholdelse.

5.3Betalingen skal ske senest 1 måned efter påkrav.

5.4Påkrav kan ske enten ved fremsendelse af elektronisk post eller almindelig brev.

5.5Ved manglende eller forsinket betaling efter forfaldsdag er Grundejerforeningen berettiget til at opkræve gebyr og morarenter frem til betaling sker, herunder foretage ethvert skridt til inddrivelse af tilgodehavendet.

5.6Kassereren opkræver og modtager kontingentet og fører foreningens regnskab, der skal være tilgængeligt for bestyrelsen og revisoren.

5.7Regnskabet fremlægges ved alle bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

5.8Foreningens midler indsættes i et pengeinstitut med mulighed for elektronisk overførsel.

5.9Foreningens eventuelle overskud fra året og overskud fra ekstraordinære ydelser overføres pr. 31. december til foreningens konto.

5.10Sælger et medlem sin parcel, indtræder den nye ejer som medlem og hæfter for foreningens krav på det udtrædende medlem.

5.11Udtrædende medlemmer har intet krav på tilbagebetaling af erlagt kontingent eller på nogen andel i foreningens formue.

5.12Pantekreditorerne har intet krav på foreningens formue.


6Bestyrelsen

6.1Bestyrelsen består af 5 medlemmer, heraf 1 formand, 1 kasserer og 1 sekretær.

6.2Alle bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant vælges på den ordinære generalforsamling.

6.3Genvalg kan finde sted.

6.4Bestyrelsen er ulønnet, men kompenseres for udgifter, der har direkte relation til Grundejerforeningen og bestyrelsesarbejdet.

6.5Bestyrelsen kan antage medhjælp til mod vederlag at forestå ydelser, der vedrører grundejerforeningen


7Generalforsamlingen

7.1Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned og skal indkaldes med 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse.


7.2Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal senest den 1. februar indsendes skriftlig til formanden.


7.3Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt lade sig repræsentere af et andet medlem.7.4På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen indeholde:

1)Valg af dirigent.

2)Formandens beretning.

3)Regnskab og budget for det kommende år.

4)Indkomne forslag.

5)Fastsættelse af kontingent.

6)Valg af bestyrelse, revisor og suppleanter.

7)Eventuelt.


7.5En generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det mødte antal medlemmer.


7.6Vedtægtsændring kræver vedtagelse af 3/4 af de fremmødte medlemmer.

7.7I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme  afgørende.

7.8Skriftlig afstemning skal foretages, når mindst 5 medlemmer forlanger det.


7.9Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og i øvrigt når mindst en 1/10 af foreningens medlemmer fremsætter skriftligt ønske derom med oplysning om, hvilke spørgsmål der ønskes behandlet.7.10Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst en uges varsel. Indkaldelsen, der skal ske senest 14 dage efter fremsat krav om afholdelse af generalforsamling, skal indeholde oplysning om dagsordenen.


8Bestyrelsen

8.1Formanden leder bestyrelsesmøderne, der afholdes så ofte, et af bestyrelsesmedlemmerne finder anledning dertil. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er mødt. I tilfælde af stemmelighed betragtes forslaget som bortfaldet.


8.2Enkeltstående udbetalinger over 5.000 kr. skal attesteres af grundejerforeningens formand.8.3Der skrives referat af alle bestyrelsesmøder.


8.4Bestyrelsen er berettiget til at påtale mangler ved vej- og eventuelle fællesarealers renholdelse og om fornødent henlede kommunens opmærksomhed på forholdet.


9Opløsning

9.1Foreningen kan kun opløses af en generalforsamling, når

9.1.1mindst ¾ af samtlige medlemmer og

9.1.2mindst ¾ at fremmødte medlemmer til generalforsamlingen stemmer derfor.


9.2I tilfælde af foreningens opløsning anvendes den eventuelle formue efter den ophævende generalforsamlings beslutning.Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 1. juni 1954 med senere ændringer,

senest på den ordinære generalforsamling den 18. marts 2014.